Historia

Historia Systemu Zarządzania Jakością

Rozpoczęte w 2005 roku działania związane z wdrożeniem  Systemu Zarządzania Jakością  na zgodność z normą ISO 9001: 2000 oraz HACCP zostały  pozytywnie zakończone auditem  certyfikującym przeprowadzonym przez  PRS. Pierwszy Certyfikat uzyskano w dniu 04.10.2006 r.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością było działaniem  złożonym, wymagającym zaangażowania i wysiłku całego personelu .

System Zarządzania Jakością  jest procesem doskonalenia jakości, systematycznie kontrolowanym  przez coroczne audity nadzoru i recertyfikacje.

Uzyskany certyfikat jakości zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia  jakości  świadczonych usług medycznych, oraz sprawnego funkcjonowania szpitala.

Uzyskany podczas drugiej recertyfikacji ( 2012 rok)   Certyfikat  ISO 9001:2008  ważny jest do 14.10.2015 roku.

Szpital Morski im. PCK Sp.z o.o.  pozytywnie przeszedł w dniu 04.12.2013 audit  nadzoru, przeprowadzony przez Polski Rejestr Statków ( PRS).

Obecnie szpital nie prowadzi własnej gastronomii żywieniowej. Pacjentom hospitalizowanym zapewniamy codzienne wyżywienie  w postaci śniadania, obiadu i kolacji. Wszystkie posiłki są dostarczane z gastronomii poza szpitalem.

W związku z powyższym, obowiązek dostarczenia żywności bezpiecznej o odpowiedniej jakości zdrowotnej, zgodnie z normami  HACCP i normami żywieniowymi podanymi przez Instytut Żywności i Żywienia spoczywa na dostawcy usługi.

Zakres certyfikacji:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących utrzymaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Profilaktyka zdrowia.

Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Morskiego w Gdyni posiada akredytację do wykonywania badań kardiologicznych, przyznaną przez Zarząd Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na okres 2.01.12-2.01.17.

Doskonalenie systemu

Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

Szpital Morski im. PCK w Gdyni udziela świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gdyni i okolicznym gminom województwa pomorskiego.

Szpital od wielu lat rozwija profil onkologiczny. W 2011 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Gdyńskiego Centrum Onkologii, w strukturach którego mieści się 42 łóżkowy Oddział Chirurgii Onkologicznej, 25 łóżkowy Oddział Ginekologii Onkologicznej, 8 łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny z pięcioma salami operacyjnymi ze śluzami, salą wybudzeniową i podręczną sterylizatornią.

Podstawowym wymaganiem w świadczeniu usług medycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa medycznego i minimalizacja ryzyka błędów, przy jednoczesnym stworzeniu takich relacji ekonomicznych, które zapewnią dalszy rozwój Szpitala.

System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie procesy i działania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych służących utrzymaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz procesy pomocnicze niezbędne dla właściwego planowania i przebiegu świadczonych usług medycznych oraz ich kontroli.

Podejmując decyzję o wdrożeniu w Szpitalu Morskim Systemu Zarządzania Jakością, Dyrekcja Szpitala złożyła deklarację odnośnie polityki jakości, a także ustanowiła odpowiednie cele jakościowe.

Polityka jakości: „Twoje zdrowie – nasze zadanie
Twoja wola - nasze działanie”

została rozpowszechniona wśród pracowników, a jej treść jest dostępna dla każdego pacjenta, pracownika i dostawcy.
Zarządzanie przez jakość realizowane jest poprzez zarządzanie procesami, co decyduje o jakości udzielanych świadczeń medycznych. Pomiędzy ustanowionymi procesami zachodzą wzajemne powiązania. Wszystkie zidentyfikowane procesy są udokumentowane co daje możliwość sterowania nimi. Skuteczność wdrożonego SZJ jest systematycznie monitorowana i doskonalona poprzez dokonywanie analiz i ocen.

Bezpieczeństwo pacjenta jest jednym z podstawowych warunków jakości świadczonej opieki. Procedury medyczne, z jednej strony niezbędne dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego, z drugiej stają się dla niego zagrożeniem.

Ryzyko wystąpienia zdarzenia niepożądanego istnieje na każdym etapie hospitalizacji pacjenta, zarówno podczas diagnozowania i leczenia, ale też w procesie pielęgnowania czy rehabilitacji. W ramach Systemu Zarządzania Jakością w Szpitalu Morskim im. PCK w

Gdyni wprowadzono między innymi:

 • procedury postępowania w przygotowaniu pacjentów do badań laboratoryjnych i obrazowych
 • okołooperacyjną Kartę Kontrolną na bloku operacyjnym. Celem karty jest: zminimalizowanie ryzyka pomyłek, zapewnienie bezpieczeństwa znieczuleń, odpowiednie monitorowanie funkcji życiowych, ochrona pacjenta przed zakażeniem i zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo – zatorowej.
 • rejestr zakażeń szpitalnych i monitorowanie patogenów alarmowych
 • okołooperacyjną profilaktykę antybiotykową
 • rejestrację, monitorowanie i analizę Zdarzeń Niepożądanych.

Za elementy determinujące bezpieczeństwo pacjenta w Szpitalu Morskim należy uznać: zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, wyposażenie w sprawny sprzęt medyczny, stosowanie bezpiecznej chirurgii i farmakoterapii, zatrudnienie odpowiedniej liczby personelu o właściwych kwalifikacjach, wypracowanie poczucia odpowiedzialności u pracowników, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, procedur i standardów, a także systematyczną ocenę ryzyka bezpieczeństwa pracy, informacji i środowiska.

Ocena jakości świadczonych usług medycznych nie jest łatwym procesem.

Zadowolenie pacjentów sprawdzamy za pomocą anonimowej ankiety wypełnianej przez pacjentów naszego szpitala.

Pacjent jest poniekąd beneficjentem usługi i jego ocena jest szczególnie istotna dla doskonalenia świadczeń. Dlatego też, konieczne jest wsłuchanie się w głos pacjenta. Informacje dotyczące satysfakcji lub braku satysfakcji pacjenta są wskaźnikiem funkcjonowania systemu zarządzania jakością w szpitalu. Informacje i dane uzyskane podczas pomiaru i monitorowania zadowolenia pacjentów są wykorzystywane w Programie Poprawy Jakości. Analiza wykonywana jest dwa razy w roku a w zagrożonych obszarach wprowadzane są działania korygujące.

W celu podnoszenia świadomości o roli funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością prowadzone są dla całego personelu szkolenia .

Elżbieta Węgorek
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zmiany w organizacji...

Zmiany w organizacji komitetów i zespołów zadaniowych.

W  Szpitalu Morskim im. PCK dokonano aktualizacji funkcjonujących  komitetów i zespołów zadaniowych.

Komitety i zespoły powołuje się  zarządzeniem Prezesa Zarządu  zgodnie z wymaganiami prawnymi, Standardami Programu Akredytacji Szpitali i Systemem Zarządzania Jakością.

Podstawowym celem komitetów i zespołów są działania skierowane na podnoszenie jakości udzielanych  świadczeń zdrowotnych , zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, a także poprawa organizacji i funkcjonowania Szpitala.

 Komitety:

 1. Komitet ds. Jakości
 2. Komitet Terapeutyczny
 3. Komitet Transfuzjologiczny
 4. Komitet Kontroli Zakażeń
 5. Komitet ds. Leczenia Żywieniowego

 Zespoły:

 1. Zespół kontroli zakażeń szpitalnych
 2. Zespół ds. analizy dokumentacji medycznej
 3. Zespół ds. analizy zdarzeń niepożądanych
 4. Zespół ds. odleżyn i trudno gojących się ran
 5. Zespół ds. etyki
 6. Zespół ds. profilaktyki i promocji zdrowia
 7. Zespół ds. farmakoterapii i analizy skuteczności leczenia.
 8. Zespół ds. oceny i leczenia bólu
 9. Zespół ds. listy oczekujących
 10. Zespół ds. analizy częstości i skuteczności podjętych czynności reanimacyjnych
 11. Zespół ds. analizy przebiegu i skutków znieczuleń
 12. Zespół ds. analizy zgonów szpitalnych
 13. Zespół ds. oceny przyjęć i wypisów pacjentów, odmów hospitalizacji, nieplanowanych powtórnych hospitalizacji i przyczyn przedłużonego pobytu.
 14. Zespół ds. analizy skutków zabiegów operacyjnych

Zespoły i Komitety prowadzą swoją działalność w oparciu o szczegółowe zadania zawarte w zarządzeniach.

Zarząd Szpitala  powołuje  również inne zespoły zadaniowe, komisje i komitety  określając w zarządzeniach zadania i skład osobowy.

Z  Zespołami i Komitetami współpracują:

 • Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta
 • Pełnomocnik Zarządu ds. Kombatantów

Elżbieta Węgorek
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością

Informacja medyczna 224 800 800

Rejestracja on-line:
e-rejestracja

Poradnia Onkologiczna przeniesiona została z budynku nr 8 do budynku nr 2.  W celu wyznaczenia terminu wizyty należy telefonować pod numer 224 800 800

Gdyńskie Centrum Onkologii już otwarte!

Kompleksowe leczenie nowotworów w komfortowych warunkach, więcej zabiegów onkologicznych i skrócenie kolejek na zabiegi dla chorych na raka. To spodziewany efekt realizacji największego w skali województwa pomorskiego projektu z obszaru zdrowia dofinansowanego z budżetu unijnego. Budżet projektu zamknie się w kwocie 60 mln. złotych.

Czytaj więcej...

 

Informator
Oferta leczniczo-diagnostyczna

Gazeta Szpitalna
2/2014

Badania Kliniczne w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Sp. z o. o.
Szkoła Rodzenia
Czytaj więcej