Historia

Historia Systemu Zarządzania Jakością

Szpital Morski im. PCK od roku 2006 realizował ustanowioną przez Dyrektora Szpitala Politykę Jakości i doskonalił wdrożony „System Zarządzania przez Jakość,” zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 .
W 2014 roku Zarząd Szpitala podjął decyzję o wdrożenie w szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
Rozpoczęto intensywne przygotowania począwszy, od uruchomienia  przetargu na wybór jednostki  certyfikującej poprzez  ustanowienie nowej Polityki Jakości, Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, opracowano nowe cele środowiskowe oraz cele dotyczące zagadnień BHP, wyznaczono aspekty środowiskowe, opracowano wymagane procedury. Pierwszy etap certyfikacji odbył się w dn.17-18. 12. 2014 r. , 7-8.01.2015 odbył się drugi etap certyfikacji.
Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A w Gdańsku, zaświadczyło, że Zintegrowany System Zarządzania  obejmujący System Zarządzania  Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania  Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacji Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp.zo.o ul. Powstania Styczniowego 1 został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami:
                                                              ISO 9001 : 2008; ISO 14001:2004; PN-N-18001:2004 
Uzyskany Certyfikat  NC 1500 ważny do 15.02.2018 r. jednocześnie zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia  jakości  świadczonych usług medycznych, oraz sprawnego funkcjonowania szpitala.

Skuteczność wdrożonego w szpitalu systemu zarządzania  przez jakość jest systematycznie monitorowana i doskonalona poprzez dokonywanie  analiz i ocen.

Ocena jakości świadczonych usług medycznych nie jest łatwym procesem.
Bezpieczeństwo pacjenta jest jednym z podstawowych warunków  jakości świadczonej opieki. Procedury medyczne , z jednej strony niezbędne dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego, z drugiej stają się dla niego zagrożeniem.
Ryzyko wystąpienia zdarzenia niepożądanego istnieje na każdym etapie hospitalizacji pacjenta, zarówno podczas diagnozowania i leczenia, ale też w procesie pielęgnowania czy rehabilitacji. Realizowano między innymi:
• Procedury postępowania w przygotowaniu pacjentów do badań laboratoryjnych i obrazowych
• Okołooperacyjną Kartę Kontrolną na bloku operacyjnym. Celem karty jest: zminimalizowanie ryzyka pomyłek, zapewnienie bezpieczeństwa znieczuleń, odpowiednie monitorowanie funkcji życiowych, ochrona pacjenta przed zakażeniem i zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo – zatorowej.
• Rejestr zakażeń szpitalnych i monitorowanie patogenów alarmowych
• Okołooperacyjną profilaktykę antybiotykową
• Rejestrację, monitorowanie i analizę Zdarzeń Niepożądanych.

Zadowolenie pacjentów sprawdzamy za pomocą anonimowego kwestionariusza  ankiety wypełnianego przez pacjentów naszego szpitala.  Informacje i dane uzyskane podczas pomiaru i monitorowania zadowolenia pacjenta są wykorzystywane w Programie Poprawy Jakości. Analiza wykonywana jest dwa razy w roku a w zagrożonych obszarach wprowadzane są działania korygujące.
W celu podnoszenia świadomości o roli funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością prowadzono dla całego personelu tematyczne szkolenia.
Zaplanowane w rocznym harmonogramie audity wewnętrzne, realizowane były przez przeszkolonych audytorów. Stwierdzone obserwacje lub niezgodności w czasie auditów wewnętrznych były analizowane, usuwane i stanowiły element doskonalenia systemu zarządzania. W 2014 r. przeprowadzono w Szpitalu Morskim 61 auditów wewnętrznych.
Przeprowadzono weryfikację i aktualizację indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, opracowano nowe wzory dokumentacji pielęgniarskiej.
Przeprowadzono weryfikację i aktualizację wszystkich procedur, instrukcji, standardów, SOP-ów i algorytmów.

Szpital Morski im. PCK posiada tytuł: Szpital Przyjazny Kombatantom, który potwierdza  funkcjonowanie w placówce najwyższych standardów obsługi medycznej zasłużonych dla Ojczyzny pacjentów.

Szpital Morski im. PCK  jako jeden z pierwszych w kraju uczestniczył w projekcie pilotażowym w zakresie: zarządzanie ryzykiem klinicznym .
Szczegółową analizę przeprowadzono w obszarach obarczonych dużym ryzykiem, do których należy położnictwo, neonatologia i anestezjologia. W drodze rozmowy i wywiadów z pracownikami oraz poprzez obserwację  zidentyfikowano i oceniono ryzyka związane z opieką
nad pacjentem, uwzględniając dotychczasowe działania w zakresie zarządzania jakością.
Po przeprowadzonej ocenie zewnętrznej Szpital otrzymał raport końcowy.
Obszary, w których konieczne były działania reorganizacyjne aby zapobiegać ryzykom zostały  sformułowane jako zalecenia.
Kilka miesięcy po przeprowadzeniu analizy ryzyka związanego z opieką nad pacjentem oraz skontrolowaniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa firma przeprowadziła kontrolę ewaluacyjną w oddziale Położniczym.
W ramach ewaluacji projektu firma udokumentowała i oceniła stopień wdrożenia zaleceń według skali ryzyka.
Stopień wdrożenia sformułowanych przez firmę GRB zaleceń w raporcie ewaluacyjnym wyniósł 100% . Wszystkie ryzyka zostały wyeliminowane. Uzupełniono standardy organizacyjne, wymieniono stare elementy wyposażenia na nowe bądź zakupiono nowy sprzęt. Cały zespół z dużym zaangażowaniem wykonywał zalecone działania.

Uzyskany w dniu 19.08.2014 roku  Certyfikat to zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i zapewniania najwyższego poziomu  bezpieczeństwa pacjentów.

Zakład Fizyki Medycznej Gdyńskiego Centrum Onkologii Szpitala Morskiego im. PCK jako trzeci Zakład Fizyki Medycznej w Polsce, otrzymał akredytację na laboratorium badawcze i pomiarowe. Audyt akredytacyjny przeprowadziło Polskie Centrum Akredytacji
Audytowane były metody działalności w Zakładzie, wyspecjalizowany personel oraz wyposażenie badawczo pomiarowe. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że Zakład spełnia wymagania normy PN- EN ISO / IEK 17025:2005 oraz posiada akredytowany, własny i niezależny System Jakości, w skład którego wchodzą dokumenty systemowe oraz operacyjne. Jest to gwarancja na międzynarodowym rynku, iż testy dozymetryczne wykonywane w Zakładzie Gdyńskiego Centrum Onkologii są na najwyższym poziomie.
Certyfikat  akredytacji Nr AB 1542 jest ważny do 12.11.2018 roku.

Szpital Morski im. PCK wykazuje szczególną dbałość o środowisko naturalne, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia  poprzez przekazywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Zakładu Recyklingu PANTA potwierdzeniem jest uzyskany listopadzie 2014 r. Certyfikat Ekologicznej Placówki .

 Diagnostyka Laboratoryjna i Mikrobiologiczna uzyskała certyfikaty i zaświadczenia poddając się zewnętrznej ocenie jakości:
- Laboratorium - Certyfikat Uczestnictwa w Ogólnopolskim Centralnym Programie Sprawdzianów Miedzylaboratoryjnych
- Dział Serologii Transfuzjologicznej - Świadectwo Uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych Diadem/Bio-Rad
- Laboratorium Mikrobiologii  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – Certyfikat udziału w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA w sprawdzianie: Posiew moczu skrining –

-Laboratorium Mikrobiologii  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii  POLMIKRRO 2014

Pracownicy zatrudnieni w Szpitalu Morskim im. PCK świadczą specjalistyczne usługi medyczne dostosowane do potrzeb pacjentów i wymagań prawnych systemu opieki medycznej w Polsce. Nieustannie podnosimy jakość naszych usług dostosowując się do oczekiwań pacjentów, wymagań rynku i zmian organizacyjno-prawnych.

W 2014 r. dokonano aktualizacji funkcjonujących  komitetów i zespołów zadaniowych,
Podstawowym celem komitetów i zespołów są działania skierowane na podnoszenie jakości udzielanych  świadczeń zdrowotnych, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, a także poprawa organizacji i funkcjonowania Szpitala.

 
Zakres certyfikacji:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących utrzymaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Profilaktyka zdrowia.

Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Morskiego w Gdyni posiada akredytację do wykonywania badań kardiologicznych, przyznaną przez Zarząd Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na okres 2.01.12-2.01.17.

System Zarządzania Ryzykiem Klinicznym

Certyfikat Ekologiczna Placówka

Certyfikat Akredytacji - Zakład Fizyki Medycznej

Certyfikat Akredytacji - Zakład Medycyny Nuklearnej

Certyfikat - Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.

Polityka ZSZ

Polityka ZSZ

Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania szpitala na środowisko oraz poprawy warunków pracy personelu, w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008, system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001: 2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001: 2004.

Cele jakościowe, środowiskowe oraz dotyczące zagadnień BHP stojące przed naszym Zakładem to: 

- poprawa standardu oferowanych usług medycznych,

- poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,

- dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,

- prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

- uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko  w wyniku wykonywania usług,

- prawidłowe gospodarowanie wodą i ściekami,

- efektywne zużycie nośników energii cieplnej i elektrycznej,

- prawidłowe zarządzanie odpadami,

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,

- zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

- dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,

- ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 Realizacja tych celów następuje poprzez:

- stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług i oddziaływanie placówki na środowisko oraz angażowanie ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,

- stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,

- udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,

- sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,

- analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających szpital i zatrudnionych pracowników,

- zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Szpitala pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prezes Zarządu Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę jakości, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przystosowuje ją do zmieniających się warunków.

 Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom zakładu oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

 W oparciu o ogólne cele jakościowe, środowiskowe oraz dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Zarząd spółki.        

 Kierownictwo Zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

POLITYKA JAKOŚCI, ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - pobierz

 

Zmiany w organizacji...

Zmiany w organizacji komitetów i zespołów zadaniowych.

W  Szpitalu Morskim im. PCK dokonano aktualizacji funkcjonujących  komitetów i zespołów zadaniowych.

Komitety i zespoły powołuje się  zarządzeniem Prezesa Zarządu  zgodnie z wymaganiami prawnymi, Standardami Programu Akredytacji Szpitali i Systemem Zarządzania Jakością.

Podstawowym celem komitetów i zespołów są działania skierowane na podnoszenie jakości udzielanych  świadczeń zdrowotnych , zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, a także poprawa organizacji i funkcjonowania Szpitala.

 Komitety:

 1. Komitet ds. Jakości
 2. Komitet Terapeutyczny
 3. Komitet Transfuzjologiczny
 4. Komitet Kontroli Zakażeń
 5. Komitet ds. Leczenia Żywieniowego

 Zespoły:

 1. Zespół kontroli zakażeń szpitalnych
 2. Zespół ds. analizy dokumentacji medycznej
 3. Zespół ds. analizy zdarzeń niepożądanych
 4. Zespół ds. odleżyn i trudno gojących się ran
 5. Zespół ds. etyki
 6. Zespół ds. profilaktyki i promocji zdrowia
 7. Zespół ds. farmakoterapii i analizy skuteczności leczenia.
 8. Zespół ds. oceny i leczenia bólu
 9. Zespół ds. listy oczekujących
 10. Zespół ds. analizy częstości i skuteczności podjętych czynności reanimacyjnych
 11. Zespół ds. analizy przebiegu i skutków znieczuleń
 12. Zespół ds. analizy zgonów szpitalnych
 13. Zespół ds. oceny przyjęć i wypisów pacjentów, odmów hospitalizacji, nieplanowanych powtórnych hospitalizacji i przyczyn przedłużonego pobytu.
 14. Zespół ds. analizy skutków zabiegów operacyjnych

Zespoły i Komitety prowadzą swoją działalność w oparciu o szczegółowe zadania zawarte w zarządzeniach.

Zarząd Szpitala  powołuje  również inne zespoły zadaniowe, komisje i komitety  określając w zarządzeniach zadania i skład osobowy.

Z  Zespołami i Komitetami współpracują:

 • Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta
 • Pełnomocnik Zarządu ds. Kombatantów

Elżbieta Węgorek
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością

Informacja medyczna 224 800 800

Rejestracja on-line:
e-rejestracja

Poradnia Onkologiczna przeniesiona została z budynku nr 8 do budynku nr 2.  W celu wyznaczenia terminu wizyty należy telefonować pod numer 224 800 800

Gdyńskie Centrum Onkologii już otwarte!

Kompleksowe leczenie nowotworów w komfortowych warunkach, więcej zabiegów onkologicznych i skrócenie kolejek na zabiegi dla chorych na raka. To spodziewany efekt realizacji największego w skali województwa pomorskiego projektu z obszaru zdrowia dofinansowanego z budżetu unijnego. Budżet projektu zamknie się w kwocie 60 mln. złotych.

Czytaj więcej...

 

Informator
Oferta leczniczo-diagnostyczna

Gazeta Szpitalna
2/2014

Badania Kliniczne w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Sp. z o. o.
Szkoła Rodzenia
Czytaj więcej